Samværsregler

Hos KFUM-Spejderne, Flemming gruppe 

Version 1.4 (14. Jan 2023)

Hos Flemming Spejderne ønsker vi at have klarhed omkring samværsregler. Gruppestaben (gruppebestyrelsen og lederstaben) har derfor diskuteret oplægget fra landsorganisationen igennem og benytter os af de materialer der er kommet fra korpskontoret. Derudover har vi tilføjet nogle flere statements/regler som skal gælde for KFUM-Spejderne, Flemming gruppe. De sætninger, der er tilføjet er skrevet med kursiv. 

Samværsreglerne er til for at børn og unge trygt kan udvikle sig i et miljø fri for krænkelser, og reglerne udarbejdes også, for at der aldrig kan være tvivl om lederens intentioner i samværet mellem børn og voksne. 

I et trygt miljø er det vigtigt også at have fokus på at undgå krænkende adfærd – både bevidst og ubevidst.

Det gør man ved at have forebyggelse af krænkelser på dagsordenen, så vi passer godt på de børn og unge, som er i vores varetægt og på os selv som ledere/voksne. 

Det gør vi bedst, ved at definere rammerne og passer samtidig på os selv som voksne og ledere ved at tale om det og forstå de sociale dynamikker, som kan opstå børn, unge og deres ledere imellem. 

Af samme grund gennemgår vi også samværsreglerne specifikt for alle nye ledere vi får i spejdergruppen. 

Træner- og lærerparagraffen  

Hvad siger loven? 
Træner- og skolelærerparagraffen:

§ 223 Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Ifølge straffeloven er vi som foreninger og ledere underlagt “Træner og skolelærerparagraffen”, fordi vi har børn og unge betroet i vores varetægt.

Hvad betyder loven i praksis? 

I Danmark er den seksuelle lavalder 15 år, men når det kommer til seksuelt samvær gælder træner- og skolelærerparagraffen, som siger at det er strafbart at have seksuel omgang med børn og unge under 18 år, hvis man har status som leder eller hjælper i foreningen (gælder både ledere og hjælpeledere). Denne skærpelse er for at beskytte børn og unge mod voksne eller ledere misbruger deres overlegenhed i kraft af status, alder og erfaring. 

Det er aldrig acceptabelt, at en hjælper eller leder misbruger sin position til at opnå seksuel omgang med et barn under 18 år. Som voksen eller leder kan man være fortrolig, men aldrig indgå i et intimt forhold med et barn eller ung under 18.  

Hvordan håndterer vi forelskelser og intimitet mellem unge medlemmer under 18 og unge ledere over 18 år?

§ 225
Bestemmelserne i §§ 216-224 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.

Som ung voksen tager man i vores organisation ofte ansvar og er leder for medlemmer, som kan være få år yngre. 

Det er derfor naturligt at der kan opstå gnister blandt de unge mennesker og forelskelser kan opstå. Ifølge lovgivning er det ulovligt for en ung med på fx 19 år at have seksuelt samkvem med et medlem på 17 år, som pågældende er leder for. Det er underordnet om relationen er gensidig og ligeværdig. Den unge leder vil ikke kunne fortsætte som leder for medlemmet på 17 år. Det er det direkte lederansvar, som er væsentligt i forhold til lovgivningen. 

Hvis 2 seniorspejdere bliver forelsket og den ene bliver leder for en anden enhed end den enhed den anden er medlem af (som hos Flemming Spejderne betyder en anden enhed end junior-, trop- og seniorenheden, fordi lederne i disse 3 enheder hjælper hinanden meget på tværs), så er der ikke noget problem i dette, da det ikke er et DIREKTE lederansvar. 

Den tillidsfulde relation

Som frivillig voksen kommer du til at spille en rolle i et barns liv og forældre overlader tillidsfuldt ansvaret for barnet til dig, og du bliver derfor den, som barnet kan henvende sig til om stort og småt. Et barn eller en ung, som fortæller om problemer, er ofte i en sårbar situation. 

Personen har måske skullet samle sig mod til det længe, så det er vigtigt, at du giver dig tid til at lytte og støtte. Det er ikke dit problem at løse problemet, men det er dit ansvar at hjælpe barnet eller den unge videre til den rette hjælp. 

Fra tid til anden sker det, at en af de unges fortrolighed udvikler sig til en fascination af den voksne leder. Det, der kan virke som en tillids- og kærlighedserklæring, er snarere et udtryk for et behov for bekræftelse og omsorg. Det er altid den voksnes ansvar at sikre at den tillidsfulde situation ikke udvikler sig til andet end en tillidsfuld relation.

Blufærdighed og grænser

Hvad siger loven?

§ 232
Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Paragraffen om blufærdighedskrænkelser har til formål at beskytte børn, unge og voksne mod krænkende handlinger af seksuel karakter. Det er vigtigt at være opmærksom på at samværet mellem unge, unge leder og voksne. Vores ledergruppe er kendetegnet ved at have stort aldersspænd, fx kan det for teenagere være naturligt og sjovt at pjatte og røre ved hinanden samt fx lave jokes med seksuel karakter. Er det derimod ikke jævnaldrende, men en leder, som er voksen i de unges øjne, og som gør det samme, kan det virke stødende og grænseoverskridende. Men husk at det er individuelt, hvor ens grænser og blufærdighed er. Alle grænser og intimsfære skal overholdes og det er vigtigt at respektere.

Hvad betyder det i praksis? 

Forståelsen af en blufærdighedskrænkelse spænder vidt. Alt fra sprogbrug og væremåde til berøringer og fotografering kan krænke ens blufærdighed. Derfor er dialogen om grænser vigtig at have i foreningen mellem alle dens medlemmer. Det er børn og unges grænser, der er udgangspunktet for, hvor tæt andre skal være på dem. Respektér derfor børn og unges blufærdighed ved fx omklædning, et tisseuheld og ved badning. Vores voksne er naturligvis rollemodeller for gode og sunde relationer til børn, unge og andre voksne, både i forhold til god og respektfuld sprogbrug og fysisk kontakt.  

Børneattester

Børneattester skal indhentes på vores ledere eller personer der har med børnene at gøre fra de er 15 år, da vi er en børne- og unge forening. Der er ikke lovkrav om hvor ofte disse børneattester skal indhentes, men vores organisation indhenter disse ved indmeldelse og derefter hvert andet år jf. korpset regler.

Overnatning

I vores forening tager vi på ture og lejre med vores medlemmer. Overnatninger er et vigtigt element i at udvikle vores medlemmer, og derfor skal vi også som ledere og voksne være gode til at skabe trygge overnatningssituationer. 

Der skal i overnatningssituationen være respekt for det enkelte barn og dets grænser. Mange ser sig selv som sårbare, når de sover, og derfor skal lederne og de voksne have de enkelte medlemmers forskellige grænser og integritet for øje. Nogle vil ikke bryde sig om at klæde om sammen med andre. Nogle skal måske have en natble på. Nogle synes, det er hyggeligt, at alle sover sammen, mens andre ikke har lyst til at sove blandede køn. I den sammenhæng skal man huske at bruge forældrene som sparringspartnere, da de vil kende deres barn og dennes reaktioner bedst.

Hos Flemming Spejderne tilstræber vi os, at have både mandlige og kvindelige ledere (eller forældre, hvis det ikke kan lade sig gøre med ledere) med på overnatningsture, så spejderne har en leder af samme køn som én selv med på turen. Derved er vi sikre på, at spejderen kan komme til at snakke med en leder/voksen af samme køn, hvis der er et behov for dette. 

Derudover tilstræber vi os, at der vil være mere end én leder til stede, hvis der soves et aflukket sted. 

Sociale medier

I arbejdet med at skabe tryghed og trivsel i vores forening er det vigtigt også at se på sociale medier, da de udgør en central del af unge medlemmers dagligdag. 

Hvordan skal ledere så agere på de sociale medier i forhold til deres medlemmer? 

Er man venner på Facebook, skal du overveje, hvad du som leder lægger op på din profil. Følger du dine medlemmer på de sociale medier, er det en god idé at overveje, hvilke signaler det sender, når du liker opslag og billeder. Du er ikke kun leder og voksen to dage om ugen, det er du 24/7. Så du skal være opmærksom på, hvordan du agerer. Vær opmærksom på, at selvom man agerer ung leder på 15 år, så behandler lovgivningen stadig den unge som barn. Det er vigtigt at huske, at man også på sociale medier er rollemodeller for gode og sunde relationer.

Hos Flemming Spejderne gælder følgende regler for sociale medier/Facebook:

  • Vi beder om godkendelse til at lægge billeder på Facebook ifm tilmeldingsblanketten. Har forældrene ikke accepteret, at det er OK at lægge billeder af deres barn på Facebook, så respekteres dette 100 %. Dette omfatter ikke situationsbilleder, som ikke kræver samtykke, dog med undtagelse af, hvis det pågældende barns ansigt ses tydeligt eller kigger direkte ind i kameraet.
  • Vi lægger ikke noget på Facebook, man ikke selv vil synes er godt at dele, hvis man står i den andens situation. Kort sagt: Man skal ikke lægge noget op, man ikke selv vil have lagt op.
  • Den der officielt indmelder spejderen, kontrollere fototilladelser og helbredsoplysningerne.

Serviceloven om underretning

Hvad gør man med mistanke? 

I situationer, hvor der opstår tvivl om oplevelser i samværet mellem børn, unge og voksne, er det vigtigste altid barnets eller unges tarv. Som foreninger underretter vi relevante myndigheder, og anmelder sagen, hvis vi får viden om, at et barn eller ung er udsat for eller har været udsat for krænkelser eller overgreb. 

Når mistanken opstår, er det vigtigt at handle. I første omgang, så tag en samtale med din gruppeleder/ kredsleder og/eller formand om, hvad du har observeret. Næste skridt er kontakt til jeres landsorganisation/ landsforbund. De har før stået i den situation, der er ny for jer, og de kan støtte jer i at håndtere mistanken, evt. suspendering, politianmeldelse, sociale underretninger og evt. pressekontakt. De kan også hjælpe jer videre til relevante offentlige myndigheder og fagpersonale. 

Det er vigtigt at tør stole på sin mavefornemmelse og handler på de signaler, vi ser, men samtidig er det ikke jeres opgave at lege detektiv eller psykolog. I risikerer at komme til at gøre ondt værre. Fokusér derfor på, hvad der er fakta, og hvad der er følelser, når I beslutter, hvad jeres næste skridt er. 

Underretningspligt

Hvad siger loven? 

I Danmark har alle voksne underretningspligt. Det betyder, at vi har pligt til at orientere de sociale myndigheder, hvis vi får kendskab til, at et barn udsættes for omsorgssvigt. Din opgave er med andre ord at ringe eller skrive til de sociale myndigheder i din kommune, som ofte kaldes for socialforvaltningen eller familieafdelingen, og fortælle dem om dit kendskab eller den konkrete betroelse, du har modtaget fra et barn eller en ung. Hvis du er i tvivl om, hvem du konkret skal kontakte i din kommune, så ring til din kommunale Borgerservice eller søg på nettet efter hvilken afdeling, der tager sig af underretninger i din kommune. Skriv fx ”underretning kommune [navnet på din]” i søgefeltet på www.google.dk. Du kan også kontakte din landsorganisation/landsforbund, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere sagen.  

Hvad betyder det i praksis? 

Vi har som ledere og voksne pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til vold, overgreb, mishandling, vanrøgt eller anden nedværdigende behandling af børn eller unge, om det er fra forældres, undervisers eller anden opdragers side. At få kendskab til, betyder at være ret sikker på.

Det er værd at gøre opmærksom på, at lærere, pædagoger og fagpersoner, som arbejder professionelt med børn og unge, er underlagt skærpet underretningspligt. Forskellen på skærpet underretningspligt og almindelig underretningspligt er, at fagpersoner, som arbejder professionelt med børn og unge skal underrette ved den blotte mistanke, mens alle andre skal være ret sikre.

Opsamling

Som forening og gruppe er det vigtigt, at man jævnligt taler om de ting, som danner grundlag for den kultur og måde, man agerer sammen med børn og unge. Det kan blandt andet være andre ting som alkoholpolitik, rygepolitik, pædagogisk tilgang, leveregler i forhold til mad, der også kan være vigtige at tale om. 

Det er vigtigt, at man i et voksen- og lederfællesskab jævnligt snakker om det gode samvær, så alle får de bedst mulige oplevelser i fællesskabet i Flemming spejdergruppe. 

Det er vores forventning, at  man som leder/voksen i gruppen værner om de personlige oplysninger man erhverver sig igennem spejderarbejdet.

Det er vores forventning, at såfremt en leder ophører med at være leder, så værner denne om de personlige oplysninger denne måtte have erhvervet igennem lederarbejdet. 

Beslutningen om samværsregler hos KFUM-Spejderne, findes i bestemmelsen for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 12, som blev bestemt på landsmødet i september 2018.